Združenie športov Vyšná Šebastová

je dobrovoľným, telovýchovným, športovým a turistickým združením s právnou subjektivitou fyzických a právnických osôb, ktorého cieľom  je formou organizovanej činnosti súvisiacej s telovýchovnou, športovou, turistickou a pohybovo-rekreačnou aktivitou prispievať k rozvoju telesnej kultúry občanov, ktoré vyvíja svoju činnosť na princípoch demokracie, humanizmu a zásad ochrany ľudských práv a slobôd.
 Poslaním Združenia športov je uspokojovať mnohostranné záujmy občanov v oblasti rôznych rekreačných športov, vytvárať podmienky na upevňovanie ich zdravia, zvyšovania telesnej a duševnej zdatnosti a športovej výkonnosti.