Zápisnica z výročnej členskej schôdze Združenia športov Vyšná Šebastová konanej 20.02.2016

 

Miesto: Obecný úrad Vyšná Šebastová – kultúrna sála

Prítomní: podľa prezenčnej listiny

Program:              

 1. Otvorenie
 2. Schválenie programu
 3. Voľba zapisovateľa, overovateľov zápisnice, návrhovej komisie
 4. Plnenie uznesení
 5. Riadiace orgány Združenia športov Vyšná Šebastová
 6. Členská základňa Združenia športov Vyšná Šebastová
 7. Informatívna správa o hospodárení na rok 2015, rozpočet na rok 2016.
 8. Rôzne
 9.  Diskusia
 10.  Uznesenie
 11.  Záver

 

 

 1. Členskú schôdzu Združenia športov Vyšná Šebastová otvoril a viedol PaedDr. J. Taiš /z poverenia predsedu Združenia športov/ privítal prítomných členov a hostí. Uviedol že je prítomná nadpolovičná väčšina členov združenia, čím je členská schôdza uznášaniaschopná.

 

 1. Hlasovanie o schválení programu – za bolo 18, proti 0, zdržal sa 0.

 

 

 1. Hlasovanie o voľbe zapisovateľa (p. Compeľ) -– za bolo 17, proti 0, zdržal sa 1.

Hlasovanie za overovateľa s členov predstavenstva (p. Krivý V.).– za bolo 17, proti 0, zdržal sa 1.

Hlasovanie za overovateľa (p. Želasko J.– za bolo 17, proti 0, zdržal sa 1.

Hlasovanie za overovateľa (p. Polaček M.)– za bolo 17, proti 0, zdržal sa 1.

Hlasovanie o voľbe návrhovej komisie ( p. Gondžúr B.,.) – za bolo 17, proti 0, zdržali 1.

Hlasovanie o voľbe návrhovej komisie ( p. Harčár J..,.) – za bolo 17, proti 0, zdržali 1.

 

 1. Správu o plnení uznesenia z členskej schôdze zo dňa 28.2.2015 predniesol p . Taiš Jozef

Členská schôdza schvaľuje program .

Členská schôdza schvaľuje zapisovateľa, overovateľov zápisnice a návrhovú komisiu.

Členská schôdza schvaľuje zmenu stanov združenia.

Členská schôdza berie na vedomie voľbu predsedu združenia športov

Členská schôdza berie na vedomie plán rozpočtu na rok 2015

Členská schôdza berie na vedomie zapojenie do aktivít združenia

Členská schôdza berie na vedomie informáciu o činnosti družstiev na rok 2015

 

 1. Riadiace orgány Združenia športov Vyšná Šebastová: p. Taiš predniesol zoznam členov predstavenstva.

Následne oboznámil prítomných, že bolo predstavenstvu doručené písomné oznámenie o odstúpení člena predstavenstva p.Krivý Vladimír a člena predstavenstva a zároveň predsedu združenia p.Bača Miroslav. Zo zdravotných dôvodov už nepracuje v predstavenstve p.Hudák Jozef a tiež bolo písomne oznámené odstúpenie z člena predstavenstva p.Vaško Ľudovít. Vzhľadom k týmto zmenám je v bode

8. programu schôdze prerokovanie doplnenie počtu členov predstavenstva prípadne úpravu počtu členov.

 

 1. Členská základňa -  p. Taiš predniesol informáciu o stave členskej základne  Združenia športov.

 Počet členov Združenia športov je 23. Na členskej schôdzi je prítomných 18 členov.

 

 1. Informatívnu  správu o hospodárení  združenia za rok 2015  predniesol p.Taiš Jozef.

Na videoprojekcii predstavil prijmi a tiež náklady na činnosť združenia, kde podal krátku informáciu ku každej položke. Oboznámil prítomných členov združenia, ktorí majú bližší záujem, že môžu požiadať o nazretie do vyúčtovania

 

 1. Rôzne- informáciu predniesol – p. Taiš

- predniesol plán činnosti jednotlivých družstiev na rok 2016

-súčasný stav mužstva pred súťažnou jarou, odporúčania a vízie

-súpiska hráčov

- možnosť poukázania 2 % z dane pre Združenie športov

-možnosť prezentovania sa reklamou ako sponzor

-opätovná požiadavka na návrhy nového loga,(znaku) združenia športov

- informácia o tvorbe novej webovej stránky, ktorá je funkčná od januára a priebežne sa dopĺňa

-informácia o zmene zákona o športe, ktorý sa týka aj združenia športov, hlavne čo sa týka účtovníctva

 

 1. Diskusia:

p. Gondžur chýba v programe plán fungovania mužstva, vízie do blízkej budúcnosti

pTaiš –boli podané oznámenia o odstúpení z členov predsedníctva (Krivý, Bača, Vaško, Hudák) je

potrebné to odhlasovať členskou schôdzou, otázka je či spolu alebo každého zvlášť

Hlasovanie či sa bude hlasovať o všetkých naraz – za bolo 17, proti bolo – 1, zdržal sa- 0

Hlasovanie o odstúpení  členov predstavenstva: (Bača, Krivý, Vaško, Hudák)

                                                                                         za bolo 11, proti bolo – 3, zdržali sa – 4

p.Taiš – je potrebné doplniť predstavenstvo prípadne znížiť počet členov predstavenstva, na otázku či

má niekto z prítomných členov záujem byť členom predstavenstva sa neprihlásil nikto

Hlasovanie o znížení počtu členov predstavenstva na počet 5 . za bolo 15, proti bolo – 0, zdržali sa – 3

na základe rozhodnutia členskej schôdze o znížení počtu členov predstavenstva nie je potrebné

ho dopĺňať, keďže zostávajúcich členov predstavenstva je 5

p.Šváby – žiada predstavenstvo o informáciu ako bude klub fungovať

p.Šoltés- predstavil svoju predstavu na to ako pritiahnuť hráčov do klubu

p.Taiš – reagoval na otázky kde poukázal hlavne na problémy s hráčskou základňou s ich prístupom k futbalovému klubu

p.Polaček – tréner – zhodnotil svoje pôsobenie v klube na poste trénera od prevzatia mužstva, čiže 5 posledných zápasov, detailnejšie informoval o každom zápase, plán a priebeh zimnej prípravy a vízie do jarnej časti súťaže ( doplnenie kádru a ciel zachrániť sa v súťaži)

p.Bača – do pléna, vidí veľký problém vo financiách, mladí hráči nechcú hrať už zadarmo, následne zdôvodnil svoj odchod z funkcie predsedu

p.Mazanec – nedostal informáciu o zvolaní schôdze, už skôr požiadal o dodanie stanov združenia, rokovacieho poriadku a účtovníctva a doteraz nič nedostal, poukázal na nejasnosti v prevádzke multifunkčného ihriska, taktiež má dojem že stanovy združenia nie sú dostatočné, ponúkal pomoc pri ich novelizovaní už skôr ale žiadna odozva, už rok čaká na predloženie účtovníctva o ktoré žiadal, poukázal na nejasné fungovanie baru, nakoniec vyzval prítomných aby neboli riešené  tzv.žabomyšie vojny ale aby sa riešilo riadne fungovanie klubu, ponúka pomoc vo veciach účtovnej agendy

p.Šváby – dopyt na predstavenstvo ohľadom sponzora futbalového klubu

p.Bača – podal vysvetlenie k ľadovej ploche na multifunkčnom ihrisku z pozície predsedu združenia

p.Taiš –odpovedal na predošle otázky, informáciu o zvolaní schôdze dostali všetci členovia prostredníctvom mailu, dokumenty združenia sú prístupné na webových stránkach, stanovy združenia považuje za dostatočné a sú schválenie ministerstvom vnútra SR, vo veci účtovníctva práve prebieha zmena účtovníčky, vo veci sponzora je vec v štádiu riešenia

p.Mazanec – reagoval na odpovede a trvá na svojom

p.Gondžur – otázka či sa plánuje znovu vytvoriť mužstvo dorastu

p.Taiš – áno, pracuje sa na tom

p.Nosaľ (nečlen ) – predniesol osobné postrehy k fungovaniu klubu s ktorým nie je spokojný a žiada o väčšiu transparentnosť, podal svoje vysvetlenie k ľadovej ploche na multifunkčnom ihrisku ktoré robil z pozície predsedu športovej komisie OcÚ

p.Šváby – pripomenul, že tohto roku je 60 rokov vzniku futbalu vo Vyšnej Šebastovej

p.Partila – podal návrh na hlasovanie o vyslovení nedôvery predstavenstvu Združenia športov

hlasovanie bolo zmätočné, nehlasovali všetci prítomný členovia na čo nasledovala prestávka

p.Partila – po prestávke sťahuje návrh na vyslovenie nedôvery predstavenstvu združenia

p.Taiš – infomoval, že plánovaná akcia pri príležitosti vzniku futbalu je po skončení jarnej časti súťaže približne 25.júna 2016

 

 1. Návrh na uznesenie predniesol p. Gondžur:
 1. Členská schôdza schvaľuje program .
 2. Členská schôdza schvaľuje zapisovateľa, overovateľov zápisnice a návrhovú komisiu.
 3. Členská schôdza berie na vedomie správu o plnení uznesení za rok 2015.
 4. Členská schôdza berie na vedomie stav riadiacich orgánov Združenia športov.
 5. Členská schôdza berie na vedomie stav členskej základne.
 6. Členská schôdza berie na vedomie informatívnu správu o hospodárení, o príjmových a výdavkových položkách.
 7. Členská schôdza berie na vedomie informáciu o činnosti družstiev na rok 2016.
 8. Členská schôdza berie na vedomie závery s diskusie.
 9. Členská schôdza prijíma žiadosť na odstúpenie, vzdanie sa členstva členov predstavenstva.
 10. Členská schôdza schvaľuje zníženie počtu členov predstavenstva združenia športov z 9 na 5.
 11. Členská schôdza berie na vedomie informáciu p.Polačeka o výkonoch A mužstva a zimnej príprave mužstva.

11.Ukončenie:  Schôdzu ukončil p. Taiš, poďakoval prítomným za účasť a teší sa na ďalšie spoločne stretnutie.

 

 

 

 

 

 

 

Zapísal : Compeľ Peter                                Overovatelia: p.Krivý............................................................

 

                                                                                                  p.Želasko.......................................................

 

                                                                                                  p. Polaček......................................................