Zápisnice

 

Zápisnica z výročnej členskej schôdze Združenia športov Vyšná Šebastová konanej 28.02.2015

 

Miesto: Obecný úrad Vyšná Šebastová – kultúrna sála

Prítomní: podľa prezenčnej listiny

Program:              

 1. Otvorenie
 2. Schválenie programu
 3. Voľba zapisovateľa, overovateľov zápisnice, návrhovej komisie
 4. Plnenie uznesení
 5. Riadiace orgány Združenia športov Vyšná Šebastová
 6. Členská základňa Združenia športov Vyšná Šebastová
 7. Stanovy združenia, rokovací poriadku, prevádzkový poriadok
 8. Informatívna správa o hospodárení na rok 2015
 9. Správa o činnosti jednotlivých družstiev na rok 2015
 10. Rôzne
 11.  Diskusia
 12.  Uznesenie
 13.  Záver

 

 1. Členskú schôdzu Združenia športov Vyšná Šebastová otvoril a viedol PaedDr. J. Taiš /z poverenia predsedu Združenia športov/ privítal prítomných členov a hostí
 2. Hlasovanie o schválení programu – za bolo 22, proti 0, zdržal sa 0.
 3. Hlasovanie o voľbe zapisovateľa (p. Partila) -– za bolo 21, proti 0, zdržal sa 1.

Hlasovanie za overovateľov (p. Compel a p. Leško)– za bolo 20, proti 0, zdržal sa 2.

Hlasovanie o voľbe návrhovej komisie ( p. Gondžúr B., p. Makara J.) – za bolo 20, proti 0, zdržali 2.

 1. Správu o plnení uznesenia z členskej schôdze zo dňa 4.4.2014 predniesol p . Taiš Jozef

Členská schôdza schvaľuje program .

Členská schôdza schvaľuje zapisovateľa, overovateľov zápisnice a návrhovú komisiu.

Členská schôdza schvaľuje za členov predstavenstva združenia  p.Vaška Ľudovíta

Členská schôdza schvaľuje zmenu stanov združenia.

Členská schôdza schvaľuje rokovací poriadok.

Členská schôdza schvaľuje prevádzkový poriadok s doplnením o VZN o multifunkčnom ihrisku.

Berie na vedomie plnenie uznesenia z členskej schôdze zo dňa 4.4.2014

Berie na vedomie informatívnu správu o hospodárení združenia

 1. Riadiace orgány Združenia športov Vyšná Šebastová: p. Taiš predniesol novú organizačnú štruktúru Združenia športov, štatutárov,  predstavenstvo združenia, predseda združenia.

Informoval prítomných o voľbe nového predsedu, za ktorého bol predstavenstvom zvolený p. Miroslav Bača.

Zároveň mu poprial hlavne veľa zdravia a elánu v jeho práci.

 1. Členská základňa -  p. Taiš predniesol informáciu o stave členskej základne  Združenia športov. Upozornil na nové stanovy združenia, rokovací poriadok, ktoré boli zaslané spolu s materiálmi každému členovi združenia. Zdôraznil prihlasovanie členov na základe prihlášky a zaplatení  členského poplatku na rok 2015- 5€. Pri nezaplatení členského príspevku členstvo zaniká, pri opätovnom záujme je potrebná nová  prihláška. Nutnosť doriešiť čestných členov.
 2. Stanovy združenia, rokovací poriadok, prevádzkový poriadok. Informáciu podal p.Taiš

Zmena stanov združenia uskutočnená a schválená MV SR

Rokovací poriadok a  prevádzkový poriadok sú dokumenty, ktoré sa dajú na základe návrhov zmeniť a doplniť. Sú to dokumenty, ktoré  boli zrealizované, urobené  prvý krát a nadobudli platnosť schválením.

 1. Informatívnu  správu o hospodárení  na rok 2015  prezentovanú na videoprojekcii predniesol p. Taiš Jozef, informoval o jednotlivých nákladoch za činnosť združenia , ktorá sa približujú plánu hospodárenia v roku 2014. Upozornil na príjmy, ktoré je potrebné zabezpečiť na plynulý chod združenia podľa výdavkovej časti. Okrem dotácie je potrebné získať aj približne 8000€.
 2. Správa o činnosti jednotlivých družstiev na rok 2015

Informatívnu správu o stave, plánoch a víziách na rok 2015 predniesol p. Partila manažér futbalového oddielu všetkých kategórií. Kriticky sa vyjadril k stavu a ochoty hrať futbal u dorastencov a žiakov.

Podal informáciu o mužstve A. Potreba stabilizovať mužstvo a pripraviť sa na novú sezónu. 

 1. Rôzne informáciu predniesol – p. Taiš

- registrácia združenia ako poberateľa  dane 2%,- získanie pomoci pre združenie

- návrh na znak združenia

- zapojenie do grantu Enel –grant, podaný projekt

- žiadosť nadácia SPP

- žiadosť nadácia Pontis

- plán montáž solárneho ohrevu vody

- zníženie nákladov na energie (ističe 32A)

- plán výmeny a premiestnenia striedačiek

-  možnosť umiestnenia reklamy na ihrisku

 

 1. Diskusia:

p. Mazanec – pripomienka na odvodnenie ihriska

p. Nosaľ – čo je konkrétne položka príjmy, dary? (nie je členom združenia!)

p. Gondžúr – informácia o hospodárení za rok 2014, bolo by dobré predložiť na schôdzi

 P.Taiš – bola predložená na predošlej schôdzi, kto potrebuje informáciu môže osobne požiadať predst.                     -

p. Mazanec – čo je revízna komisia? Buď ju zrušiť alebo zriadiť, skonkretizovať výdavkovú časť.

p. Harčár – prihlásiť mladších žiakov do mini ligy

p. Leško – nutnosť podchytenia a skvalitnenia žiackej prípravy, črtá sa viac detí na futbal

p. Šváby – informácia o správcovi ihriska – možnosť zamestnania z úradu práce – mzdu preplatí EÚ

p. Makara – na výročnej schôdzi nutnosť predložiť príjmy a výdavky a presné hospodárenie

p. Kravjar Matúš – každý rozpráva iba o peniazoch, nikto nerieši hráčsky káder, mužstvo a činnosť oddielov

p. Bača – novozvolený predseda klubu, vízie do budúcna zatiaľ nie sú definované, bude pracovať pre dobro klubu, jeho funkčnosť, efektívnosť

p. Poláček Miro – problém pri zaisťovaní dopravy mužstiev, potreba zabezpečenia viac členov združenia pre lepšie fungovanie oddielov

p. Taiš – doplnil informácie o ktorých sa rozprávalo, boli riešené na predošlej členskej schôdzi, podnety, návrhy môžu členovia predniesť počas celého roka predstavenstvu združenia

 1. Návrh na uznesenie predniesol p. Makara:
 1. Členská schôdza schvaľuje program .
 2. Členská schôdza schvaľuje zapisovateľa, overovateľov zápisnice a návrhovú komisiu.
 3. Členská schôdza schvaľuje zmenu stanov združenia.
 4. Členská schôdza berie na vedomie voľbu predsedu združenia športov
 5. Členská schôdza berie na vedomie plán rozpočtu na rok 2015
 6. Členská schôdza berie na vedomie zapojenie do aktivít združenia
 7. Členská schôdza berie na vedomie informáciu o činnosti družstiev na rok 2015

13.Ukončenie:  Schôdzu ukončil p. Taiš, poďakoval prítomným za účasť a teší sa na ďalšie spoločne stretnutie.

Zapísal : Partila Martin                                Overovatelia: p.Bača............................................................

                                                                                                  p.Compel.......................................................

                                                                                                  p. Leško...........................................................