Stanovy združenia

 

STANOVY

 

Názov združenia: Združenie športov Vyšná Šebastová

Sídlo: Vyšná Šebastová č. 157 , 080 06 Prešov

 

Čl. I

Postavenie a ciele združenia

1/ Združenie je právnickou osobou

2/ Je dobrovoľným, telovýchovným, športovým a turistickým združením fyzických a právnických osôb.

3/ Cieľom združenia je formou organizovanej činnosti súvisiacej s telovýchovnou, športovou, turistickou a pohybovo-rekreačnou aktivitou prispievať k rozvoju telesnej kultúry občanov.

 

Čl. II

Členstvo

1/ Členom sa môže stať každá fyzická a právnická osoba, ktorá súhlasí s činnosťou a cieľmi združenia, jeho stanovami.

2/ Členstvo vzniká prijatím za člena členskou schôdzou na základe podanej  písomnej prihlášky a zaplatením členského príspevku 5 €.

3/ Členstvo zaniká

a/ písomným oznámením člena, že vystupuje zo združenia

b/ zrušením členstva pre neplnenie členských povinností a konanie v rozpore so záujmami a stanovami združenia

c/ zánikom právnickej osoby člena bez právneho nástupcu

d/ smrťou člena

e/ vylúčením, ak člen opätovne a napriek výstrahe porušuje členské povinnosti, alebo z iných dôležitých dôvodov. Proti rozhodnutiu o vylúčení má právo podať člen odvolanie na najvyšší orgán združenia.

 

O zrušení členstva podľa písm. b/,e/ rozhoduje členská schôdza.

Čl. III

Práva a povinnosti členov

1/ Základné práva členov sú:

- podieľať sa na činnosti združenia,

- zúčastňovať sa členských schôdzí, predkladať návrhy a podnety, hlasovať a žiadať o stanovisko

- voliť a byť volený do orgánov združenia

- zúčastňovať sa na podujatiach organizovaných združením

- využívať zariadenia združenia, písomne požiadať predstavenstvo združenia o zvolanie členskej    

   schôdze s uvedením dôvodu

- byť informovaný o činnosti a o rozhodnutiach orgánov združenia

- kedykoľvek zo združenia vystúpiť aj bez uvedenia dôvodov

 

 

2/ Základné povinnosti členov sú:

- dodržiavať stanovy združenia a rozhodnutia členskej schôdze

- podľa svojho svedomia, rozsahu svojich možností a schopností pomáhať orgánom združenia,

- pomáhať pri plnení cieľov združenia a aktívne sa podieľať na jeho práci,

- platiť členské príspevky,

- ochraňovať a zveľaďovať majetok združenia.

 

Čl. IV

Orgány združenia

Orgánmi združenia sú:

  • členská schôdza združenia
  • predstavenstvo združenia
  • predseda združenia
  • schôdza oddielu
  • vedúci oddielu

Čl. V

Členská schôdza združenia

Je najvyšším orgánov združenia, na ktorom členovia vykonávajú svoje práva. Rozhoduje o všetkých závažných veciach združenia ako aj o ostatných veciach, ktoré si vynahradí najmä:

a/ schvaľuje zmeny stanov združenia

b/ prijíma členov a rozhoduje o zrušení členstva

c/ hodnotí činnosť všetkých orgánov a členov združenia

d/ určuje zásady činnosti združenia do budúcna

e/ volí a odvoláva členov predstavenstva

f/ zriaďuje a ruší jednotlivé oddiely

g/ rozhoduje o základných otázkach hospodárenie združenia a zániku združenia

Členskú schôdzu zvoláva predstavenstvo najmenej jeden krát do roka, taktiež aj na podnet aspoň jednej tretiny všetkých členov. Členskú schôdzu vedie poverený člen predstavenstva.

Je uznášania schopná, ak je na nej prítomná nadpolovičná väčšina všetkých členov združenia.

Ak sa nezíde v určený čas  nadpolovičná väčšina počtu členov po čakacej dobe najmenej 15 minút sa koná Členská schôdza a je uznášania schopná podľa počtu prítomných členov, z ktorých musí byť nadpolovičná väčšina členov predstavenstva združenia.

 

Rozhoduje hlasovaním členov a uznesenie je prijaté, ak zaň zahlasovala najmenej nadpolovičná väčšina prítomných členov. Každý člen má pri hlasovaní jeden hlas, všetky hlasy sú rovné. Hlasuje sa verejným hlasovaním, pokiaľ schôdza nerozhodne inak. Z členskej schôdze sa vyhotovuje zápis, ktorý podpisuje aspoň jeden člen predstavenstva a dvaja schôdzou zvolený overovatelia.

Čl. VI

Predstavenstvo

Je výkonným orgánom združenia. Rozhoduje o všetkých veciach združenia medzi zasadnutiami členskej schôdze, s výnimkou vecí uvedených v čl. V písm. a/ až f/ stanov.

Skladá sa najmenej z troch členov. Členov predstavenstva volí členská schôdza na dobu troch rokov. Volí zo svojich členov predsedu na dobu troch rokov. Je uznášaniaschopné, ak je na jeho zasadnutí prítomná aspoň polovica všetkých členov. Rozhodnutie je prijaté, ak zaň hlasovala aspoň polovica prítomných členov. Jeho zasadnutie zvoláva a vedie predseda predstavenstva a zo zasadnutia sa vyhotovuje zápis, ktorý podpisujú všetci prítomní členovia. Schádza sa podľa potreby, najmenej raz mesačne.

Čl. VII

Predseda združenia

Je výkonným orgánom predstavenstva a štatutárnym orgánom združenia, oprávneným konať v mene združenia. Úkon potvrdí odtlačkom pečiatky združenia a vlastnoručným podpisom. Riadi činnosť predstavenstva a činnosť oddielov. Volí ho a odvoláva predstavenstvo.

 

Čl. VIII

Schôdza oddielu

Oddiel je organizačnou zložkou združenia, ktorá nemá právnu subjektivitu a ktorej činnosť je zabezpečovaná podľa jednotlivých športových činností. Jeho najvyšším orgánom je schôdza oddielu, ktorá volí vedúceho oddielu na dobu jedného roka. Rozhoduje o zásadných otázkach činnosti oddielu, pričom je viazaná rozhodnutím členskej schôdze združenia, predstavenstva a predsedu. Schádza sa podľa potrieb a vedie ju vedúci oddielu. Podáva návrhy a podnety predstavenstvu.

Čl. IX

Vedúci oddielu

Riadi konkrétnu športovú a telovýchovnú činnosť v oddiele. Zodpovedá za správne hospodárenie a napĺňanie cieľov združenia v danom oddiele. Vystupuje v mene oddielu.

 

Čl. X

Zásady hospodárenia

Združenie je právnickou osobou. Svoju činnosť zabezpečuje z prostriedkov, ktoré obdrží darom, dotáciou, príspevkom, vkladom, iným dobrovoľným a neodplatným spôsobom a príjmami zo športovej a telovýchovnej činnosti. Ďalej svoju činnosť združenie zabezpečuje z príjmov z poskytovania podnikateľských služieb.

 

Čl. XI

Spoločné a záverečné ustanovenia

Na založenie, zmenu a zánik združenia, ako aj na právne vzťahy z neho vzniknuté, sa vzťahujú príslušné ustanovenia zák. č. 83/1990 Zb. v znení neskorších predpisov.

 

Vo Vyšnej Šebastovej dňa 13.12.2014