Rokovací poriadok

ROKOVACÍ PORIADOK OBČIANSKEHO ZDRUŽENIA „Združenia športov Vyšná Šebastová“

Rokovací poriadok Občianskeho združenia „Združenie športov Vyšná Šebastová“ (OZ „Združenia športov Vyšná Šebastová“) vychádza z hlavných programových cieľov a stanov združenia prijatých na Ustanovujúcej schôdzi zo dňa 13.09.1993 vo Vyšnej Šebastovej a upravuje pravidlá rokovania, prípravy materiálov a podkladov na rokovania Predstavenstvo a Členskej schôdze združenia. Združenie je zaregistrované na Ministerstve vnútra SR zo dňa 01.10.1993.

ČLÁNOK 1

VŠEOBECNÉ USTANOVENIA § 1

 1. Občianske združenie „Združenie športov Vyšná Šebastová“ (ďalej OZ „Združenie športov Vyšná Šebastová“) bolo založené s cieľom formou organizovanej činnosti súvisiacej s telovýchovnou, športovou, turistickou a pohybovo-rekreačnou aktivitou prispievať k rozvoju telesnej kultúry občanov.
 2. Členom OZ „Združenie športov Vyšná Šebastová sa môže stať každá fyzická osoba staršia ako 18 rokov a tiež právnická osoba, ktorá súhlasí s dodržiavaním stanov OZ „Združenia športov Vyšná Šebastová“ a chce aktívne prispieť k naplneniu cieľov združenia.
 3. Najvyšším orgánom OZ „Združenia športov Vyšná Šebastová“ je Členská schôdza, v období medzi zasadnutiami Členskej schôdze riadi činnosť výkonný orgán združenia, ktorým je predstavenstvo, s ktorých sú traja štatutári a na jeho čele je štatutár- predseda.
 4. Uskutočňovanie svojich právomocí OZ „Združenie športov Vyšná Šebastová“ zakladá na zásade verejnej informovanosti, kolektívneho prerokovania a rozhodovania o otázkach, ktoré sú zverené do jeho pôsobnosti.

ČLÁNOK 2

Zasadnutia orgánov OZ „Združenia športov Vyšná Šebastová“

J 2

Zasadnutia Členskej schôdze

 1. Zasadnutia Členskej schôdze OZ „Združenia športov Vyšná Šebastová“ zvoláva Predseda, povinnosť Predsedu zvolať zasadnutie Členskej schôdze aspoň jeden krát ročne je uvedená v stanovách OZ „Združenia športov Vyšná Šebastová“.
 2. Členskú schôdzu môže zvolať ktorýkoľvek člen OZ, ak uvedie dôvody pre ktoré má byť zasadnutie zvolané, a ak získa podpisy jednej tretiny všetkých členov OZ. Po doručení písomnej žiadosti je Predseda povinný zvolať zasadnutie najneskôr do 30 dní odo dňa doručenia. [3]

Rokovanie a spôsob hlasovania na zasadnutí Členskej schôdze

 1. Rozhodnutia Členskej schôdze sú právoplatné, ak sa na zasadnutí zúčastní nadpolovičná väčšina všetkých jej členov a za návrh hlasuje nadpolovičná väčšina prítomných členov, vrátane platných splnomocnení, ktoré overí Mandátová komisia.

Ak sa nezíde v určený čas  nadpolovičná väčšina počtu členov po čakacej dobe najmenej 15 minút sa koná Členská schôdza a je uznášania schopná podľa počtu prítomných členov z ktorých musí byť nadpolovičná väčšina členov predstavenstva združenia.

 

 1. Po otvorení zasadnutia predloží Predseda návrh programu, o ktorom sa hlasuje. Pred hlasovaním môže ktorýkoľvek člen podať návrh na doplnenie programu.
 2. Predseda určuje:
 1. zapisovateľa,
 2. dvoch overovateľov zápisnice
 3. Mandátovú komisiu
 4. Návrhovú komisiu.
 1. O forme a spôsobe hlasovania sa rozhodne individuálne pri hlasovaní o jednotlivých bodoch programu. Výsledky hlasovania predloží predseda Mandátovej komisie.

„ § [2]

Príprava členskej schôdze

 1. Návrh programu Členskej schôdze a materiály na zasadnutie Členskej schôdze pripravuje predstavenstvo. Materiály, o ktorých bude Členská schôdza rokovať dostanú všetci členovia k dispozícii najmenej 5 dní pred zasadnutím. V prípade, že sa nemôže niekto Členskej schôdze zúčastniť, môže splnomocniť iného člena, aby hlasoval aj v jeho mene.. Ku každému bodu sa spravidla pripravujú písomné materiály a odborné podklady.
 2. Každý materiál bude pripravený v písomnej podobe, musí obsahovať názov materiálu, predkladateľa, odôvodnenie a návrh uznesenia, ktoré sa odporúča Členskej schôdzi.
 3. Spracovateľ zodpovedá za správnosť predkladaného materiálu a jeho súlad so zákonmi a ostatnými zákonnými normami SR.

§ 5

ZÁPISNICA ZO ZASADNUTIA ČLENSKEJ SCHÔDZE

 1. O priebehu zasadnutia Členskej schôdze sa vyhotoví zápisnica, ktorú spíše zapisovateľ.
 2. Správnosť zápisu zo zasadnutia overujú a podpisujú overovatelia zápisnice a zapisovateľ. Overená zápisnica je autentickým záznamom o rokovaní na zasadnutí a spoločne s prílohami a ďalšími podkladmi sa archivuje. Súčasťou zápisnice sú úplné texty prerokovaných materiálov a prijatých uznesení.
 3. Zápisnica zo zasadnutia musí byť najneskôr do 10 dní prístupná všetkým členom OZ Združenia športov Vyšná Šebastová“. O forme jej zverejnenia rozhoduje Predstavenstvo OZ „Združenia športov Vyšná Šebastová“. (Bude prístupná v dokumentácií Predstavenstva a na internetovej stránke).

§ 6

Zasadnutia Predstavenstva

 1. a) Zasadnutia Predstavenstva OZ „Združenia športov Vyšná Šebastová“ zvoláva Predseda.

b) Zasadnutie Predstavenstva môže zvolať ktorýkoľvek člen OZ, ak uvedie dôvody pre ktoré má byť zasadnutie zvolané, a ak získa podporu nadpolovičnej väčšiny členov Predstavenstva.

 1. Zasadnutie vedie Predseda alebo ním poverený člen Predstavenstva.
 2. Zasadnutie Predstavenstva OZ „Združenia športov Vyšná Šebastová“ je spravidla neverejné. Na neverejnom zasadnutí sa môžu zúčastniť pozvaní hostia. Za výber hostí na časť neverejného zasadnutia je zodpovedný Predseda združenia.
 3. Program zasadnutia Predstavenstva schvaľujú a materiály pripravujú jednotliví členovia Predstavenstva. O návrhu programu sa hlasuje, pred hlasovaním môže ktorýkoľvek člen dať návrh na doplnenie programu.
 4. Rozhodnutia Predstavenstva sú právoplatné, ak za ne hlasuje nadpolovičná väčšina prítomných členov.
 5. Z každého zasadnutia Predstavenstva bude vyhotovená zápisnica, ktorá bude prístupná najneskôr do 10 dní všetkým členom Predstavenstva.

 

 

 

 

 

 

ČLÁNOK 3

 

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

§ 9

1. Rokovací poriadok schvaľuje Členská schôdza.

2. Rokovací poriadok nadobúda účinnosť dňom schválenia Členskou schôdzou a podpisom

 

 

Vo Vyšnej Šebastovej dňa ..................................

 

Podpisy :[3]    Zasadnutia Členskej schôdze sú verejné.

[2]     Pozvánka a ďalšie materiály na zasadnutie Členskej schôdze sa doručujú všetkým členom OZ najneskôr 5 dní pred uskutočnením zasadnutia, a to v písomnej alebo elektronickej podobe. Toto ustanovenie sa nevzťahuje na mimoriadne zasadnutie Členskej schôdze.