Prevádzkový poriadok

PREVÁDZKOVÝ PORIADOK

Športového areálu Združenia športov Vyšná Šebastová

I.

Predmet úpravy

Prevádzkový poriadok Športového areálu Združenia športov Vyšná Šebastová

 (ďalej len „prevádzkový poriadok") upravuje práva a povinnosti Obce Vyšná Šebastová (ďalej len „obec"), ako vlastníka športového areálu, práva a povinnosti prevádzkovateľa Združenia športov Vyšná Šebastová a fyzických a právnických osôb zdržujúcich sa na futbalovom štadióne (ďalej len „návštevník"), podmienky využívania a prevádzkovú dobu futbalového štadióna.

Športový areál tvorí tribúna, šatne, hlavná trávnatá hracia plocha, vedľajšie trávnaté hracie plochy, multifunkčné ihrisko, budova a zariadenie štadióna.

 

II.

Prevádzková doba

 1. Športový areál slúži pre verejnosť a potrebám Združenia športov Vyšná Šebastová
 2. Športový areál je prístupný verejnosti počas celého roka nasledovne:
 • od 1. Apríla do 30. Októbra v čase od 800 – 2100 hod.
 • od 1. Novembra do 31. Marca v čase od 1000 – 1700 hod.

-    len s povolením starostu obce o usporiadaní kultúrnej a športovej akcie a na

     činnosť Združenia športov Vyšná Šebastová.

 

 1. V čase tréningov a stretnutí futbalových družstiev Združenia športov Vyšná Šebastová môže byť prístup na štadión v nevyhnutnej miere obmedzený. Športové oddiely  Združenia športov Vyšná Šebastová majú právo na prednostné využívanie futbalového štadióna.

III.

Povinnosti prevádzkovateľa

 1. Prevádzkovateľ športového areálu (ďalej len „ŠA“)  zabezpečuje pravidelnú údržbu priestorov a zariadení štadióna ako je kosenie trávnatých plôch v areáli, údržba lavičiek a priestorov pre divákov, údržba hracích plôch, pričom dbá najmä na čistotu a poriadok.
 2. Združenie športov Vyšná Šebastová zabezpečuje výstavbu a modernizáciu futbalového štadióna v rámci svojich finančných možností.

IV.

Povinnosti návštevníkov

 1. Návštevník športového areálu je povinný dodržiavať tento prevádzkový poriadok a musí sa správať tak, aby jeho konanie neviedlo k ničeniu zariadení ŠA, znečisťovaniu priestoru ŠA a neohrozovalo svojím správaním ostatných návštevníkov ŠA.
 2. Návštevník ŠA je povinný sa pri vstupe na trávnaté hracie plochy riadiť pokynmi správcu štadióna. Správcu štadióna určí prevádzkovateľ Združenie športov Vyšná Šebastová a jeho meno oznámi na viditeľnom mieste pri vstupe na ŠA.
 3. Správca štadióna je oprávnený návštevníkom určiť, z dôvodov údržby a ochrany trávnatých plôch, multifunkčného ihriska, rozsah využívania a miesto trávnatej hracej plochy na ktorom môžu vykonávať športové aktivity. V prípade nebezpečenstva poškodenia hracej plochy môže správca štadióna vstup na trávnatú hraciu plochu zakázať.
 4. V priestore ŠA je zakázané:
 1. vstupovať do priestoru bránkovísk hlavnej trávnatej hracej plochy,
 2. vstupovať na mokrú hlavnú trávnatú hraciu plochu,
 3. vstupovať na hlavnú trávnatú hraciu plochu bicyklom alebo iným dopravným prostriedkom,
 4. vodiť psov, mačky a iné domáce zvieratá do areálu ŠA na trávnatú hraciu plochu
 5. konzumovať alkoholické nápoje, požívať omamné a psychotropné látky a vstupovať do priestorov ŠA v stave pod vplyvom alkoholu, omamných a psychotropných látok, správať sa agresívne, vzbudzovať pohoršenie u návštevníkov, športovcov
 6. akýmkoľvek spôsobom poškodzovať, alebo ničiť zariadenia ŠA (šatne, striedačky, lavičky, bránky a pod.) a trávnaté hracie plochy.
 1. V čase konania futbalových stretnutí, športových akcií sú návštevníci ŠA povinní riadiť sa pokynmi usporiadateľov  a dodržiavať povinnosti vyplývajúce zo zákona č. 479/2008 Z.z. a zákona č. 1/2014 o organizovaní verejných telovýchovných podujatí, športových podujatí a turistických podujatí.

VI.

Prenájom Futbalového štadióna

Prenájom ŠA je možný po dohovore s prevádzkovateľom ŠA. Poplatky sú uverejnené v osobitnom predpise  o poplatkoch za služby poskytovaných Združením športov Vyšná Šebastová, vydaným a schváleným Predstavenstvom Združenia športov Vyšná Šebastová.

Záverečné ustanovenia

 1. Za porušenie tohto prevádzkového poriadku môže byť uložená sankcia podľa

Všeobecne záväzného nariadenia Obce Vyšná Šebastová a ďalších právnych

predpisov .

 

 1. Tento prevádzkový poriadok bol schválený  uznesením členskej schôdze  Združenia športov Vyšná Šebastová č.................zo dňa...................................           s účinnosťou   od ............................... 2014.

 

 1. Prevádzkovateľ  futbalového štadióna: Združenia športov Vyšná Šebastová

 

 

 

 

 

 

............................................................

                                                                                                                            Predseda

Združenie športov Vyšná Šebestová