Prenájom - zmluva

Zmluva o nájme športového areálu Združenia športov Vyšná Šebastová

 

1.1 Prenajímateľ

 

1. Zmluvné strany

Združenie športov Vyšná Šebastová

08006  Vyšná Šebastová

Zastúpený:

Miroslav Bača- predseda združenia

Ičo:31303234 

Bankové spojenie:

Číslo účtu:

 

1.2 Nájomca

 

Sídlo:

Zastúpený:

IČO:

Bankové spojenie:

Číslo účtu:

 

2. Predmet nájomnej zmluvy

2.1 Prenajímateľ ako správca nehnuteľností - športového areálu Združenia športov Vyšná Šebastová (futbalový areál), prenájme nájomcovi predmetný športový areál. Predmetom prenájmu je trávnatá plocha futbalového ihriska- hlavné ihrisko , trávnatá plocha futbalového ihriska- tréningové  ihrisko, multifunkčné ihrisko s umelým povrchom, drevený altánok, rozhodcovskú miestnosť so sprchou, wc   a WC v budove Združenia športov Vyšná Šebastová – miestnosť FUTBAR , pripojenie na el. energiu, pripojenie na wifi,  pripojenie na úžitkovú vodu.

2.2 Prenajímateľ je správcom predmetnej nehnuteľnosti na základe zmluvy o výpožičke uzavretej dňa 1.1.2015 medzi vlastníkom nehnuteľnosti, ktorým je obec Vyšná Šebastová a prenajímateľom – Združenie športov Vyšná Šebastová.

2.3 Nájomca si prenajíma areál za účelom organizovania športového dňa. Účelom športového dňa je zorganizovať pozvaným účastníkom športové hry a po 16:00 hod kultúrny program (diskotéku), do skončenia doby nájmu.

2.4 Nájomca prevzal daný areál vo funkčnom a nepoškodenom stave a odovzdá ho taktiež v nepoškodenom stave. V prípade poškodenia zariadenia areálu a jeho príslušenstva, spôsobené škody uhradí v plnom rozsahu.

 

3. Doba nájmu

3.1 Dobu nájmu si zmluvné strany dohodli na 18.07.2015 od 8:00hod do 19.07.2015 do 03:00hod

 

4. Výška a splatnosť nájomného a spôsob platby za prenajímateľa – Miroslav Bača za nájomcu –  ........................

4.1 Cena nájmu je stanovená na sumu.........€ počas doby nájmu viď. Bod 3.1.

4.3 Spôsob úhrady – v hotovosti splatnosť 7dní odo dňa podpísania zmluvy oboma zmluvnými stranami.

 

5. Podmienky nájmu

5.1 Nájomca je oprávnený prenajatý majetok používať obvyklým spôsobom tak, aby sa nezhoršil technický a funkčný stav prenajatého majetku a zariadení, pričom je povinný správať sa podľa podmienok nájomcu uvedených v zmluve. Vzťahy neupravené touto zmluvou sa riadia príslušnými platnými právnymi predpismi. (VZN, Smernice)

 

5.2 Nájomca sa zaväzuje dodržiavať platné právne predpisy na ochranu majetku, životného prostredia, prírody, vodných zdrojov. Pri porušovaní tohto záväzku je nájomca povinný znášať vzniknuté škody. Nájomca sa zaväzuje dodržiavať všetky hygienické predpisy, VZN obce Vyšná Šebastová . Predpisy protipožiarnej a ekologickej ochrany, zabezpečiť všetky povinnosti vyplývajúce pre oblasť životného prostredia a dopravy.

 

5.3 Nájomca je povinný zabezpečiť protipožiarnu hliadku, počas športového dňa v areáli Zdr. športov. Nájomca je zodpovedný za škody spôsobené prípadným požiarom, ktorý vznikne v prenajatých priestoroch vinou nájomcu alebo vinou účastníkov športového dňa. Nájomca je povinný dodržiavať ustanovenia zákona o požiarnej ochrane a je povinný počas doby nájmu zabezpečiť úlohy požiarnej ochrany v zmysle zákona v platnom znení.

 

5.4 Nájomca je povinný po skončení športového dňa uviesť areál do pôvodného stavu, zabezpečiť odvoz odpadkov, poupratovať okolie areálu.

 

5.5 V cene nájmu sú zahrnuté aj energie (elektrická energia, wifi  a voda).

 

6. Spoločné a záverečné ustanovenia

6.1 Zmeny a doplnky k tejto zmluve sa vykonajú písomnou formou so súhlasom všetkých zmluvných strán.

 

6.2 Účastníci si zmluvu prečítali, jej obsahu porozumeli a s jej obsahom súhlasia, čo potvrdzujú vlastnoručným podpisom. Táto zmluva je vyhotovená vo dvoch exemplároch, z ktorých každá strana obdrží jedno vyhotovenie.

 

6.3 Zmluva nadobúda platnosť dňom podpísania oboma zmluvnými stranami.

 

Vo Vyšnej Šebastovej  dňa

 

 

 

 

 

 

..............................................................                                                  ................................................