Prevádzkový poriadok

PREVÁDZKOVÝ PORIADOK pre prevádzkovanie viac účelového ihriska s povrchom z umelej trávy

v objekte športového areálu" Vyšná Šebastová".
Prevádzkový poriadok sa vydáva za účelom jednotných podmienok pre prevádzkovanie viac
účelového ihriska a športového areálu a bol schválený uznesením OcZ Vyšná Šebastová č.
13/5/2013 dňa 6.9.2013.

Prevádzku riadi a za areál zodpovedá poverený správca zariadenia Združenie športov Vyšná
Šebastová ktorý areál spravuje. Bez vedomia správcu je vstup a pohyb po areáli zakázaný!

• Nahlasovať sa v prípade záujmu o prenájom je možné u správcu zariadenia Združenie
športov Vyšná Šebastová Prenájom je za úhradu - podľa cenníka schváleného uznesením
OcZ Vyšná Šebastová 13/5/2013 dňa 6.9.2013. Pri rezervácii požadujeme nacionálie osoby
staršej ako 18 rokov zodpovednej za prípadné škody.
• Vstupovať a hrať na ihrisku môžu hráči iba v obuvi s vhodnou podrážkou, tenisky - halovky.
Je zakázané používanie nevhodnej obuvi - kopačiek s kovovými hrotmi, obuvi s klincami
(tretry) a podobne, ktoré by mohli spôsobiť poškodenie povrchu - trávnika.
• Správca areálu má právo kontrolovať obuv, dodržiavanie pokynov pre prevádzku a následne
stav hracej plochy a celého areálu. Robí záznamy o vykonaných obhliadkach, každej údržbe,
nevhodnom využívaní, prípadnom poškodení a vyvodí hneď dôsledky.
• Ohraničenie hracej plochy (mantinelmi a sieťami) je dimenzované na udržanie
lopty/loptičky na hracej ploche a tým zvýšeniu komfortu a pôžitku z hry. Siete a mantinely
však nedokážu odolávať priamym - nekontrolovaným až úmyselným nárazom hráčov a lopty,
šplhaniu, násilnému vracanie lopty do hry, ťahaniu, či nadmernému zaťaženiu za
nepriaznivých poveternostných podmienok a pod. Najmä siete neprepínajte, skracujete tým
ich životnosť.
• Udržiavajte čistotu a poriadok v celom areáli, najmä čistý povrch, bez cudzích elementov.
Znečistenie môže zmeniť sklz a zapríčiniť úraz. Športový areál nie je určený na pikniky!
• V športovom areáli je zakázané používanie otvoreného ohňa a fajčenie.
• Vyvaruj te sa používaniu chemických čističov, riedidiel, odstraňovačov burín alebo
insekticídov bez overenia pôsobenia na skrytom mieste.
Prevádzkový čas ihriska:
Leto
pondelok - piatok 9,00 - 20,00
sobota - nedeľa   9,00 - 21,00
Zima
pondelok - piatok  9,00 -19,00
sobota - nedeľa    9,00 - 20,00

Za poriadok na multifunkčnom ihrisku zodpovedajú vedúci športových krúžkov, ktorí zároveň
zodpovedajú aj za stav celého objektu po ukončení krúžkovej činnosti. Počas tréningov
futbalových oddielov obce za poriadok na multifunkčnom ihrisku zodpovedá vedúci príp.
tréner futbalového družstva.
Údržbu futbalového ihriska bude vykonávať obec v spolupráci so Združením športov Vyšná
Šebastová a to nasledovným spôsobom:
o Ix týždenne (minimálne) prečesať trávnik ťažkou kefou
o Ix mesačne kontrola - utiahnutie spojov
o 1x štvrt' ročne ošetrenie mantinelov
o Ix ročne sa doplní plocha pieskom, tak aby bola 5 - 10 mm pod konca vlákien umelého
trávnika
o po skončení zimného obdobia sa povrch trávnika prevalcuje
o po celý rok sa plocha bude udržiavať v čistote, bez odpadkov a lístia
Porušenie tohto prevádzkového poriadku je trestné v zmysle platných právnych
predpisov!