Cenník

*Cenník za nájom multifunkčného ihriska v obci v Vyšná Sebastová:
 Osoba s trvalým pobytom v obci Vyšná Šebastová
Individuálne (do 4 osôb):                     1€/l hodina/ihrisko

Kolektívne športy (5 a viac osôb):        1€/l hodina/ihrisko

(Futbal, basketbal apod.)

Tenis:                                                   2€/ lhodina/osoba
Osvetlenie ihriska:                               5€/ lhodina/osoba

Rezervácia osobou bez trvalého alebo prechodného pobytu v obci Vyšná Šebastová
cenník + 100% .

Prenájom multifunkčného ihriska na celý deň 50 €.
POZOR: Poplatok sa účtuje za každú začatú hodinu pred prevzatím kľúča!
·Cenník schválený uznesením OcZ Vyšná Šebastová 14/5/2013 dňa 6.9.2013.
Po nevrátení kľúčov na čas stanovený v evidencii správcovi, bude nájomníkovi

účtovaná každá hodina z omeškania ako keby ihrisko používal.

Multifunkčné ihrisko má neziskový charakter. Všetky vyplatené finančné
prostriedky budú použité výhradne na prevádzku a zvel'adenie multifunkčného ihriska
.

 

Vyšná Šebastová, dňa 6.9.2013.

Bc. Stanislav Šváby
starosta obce